Przedsiębiorstwo uboju drobiu – Indyk, pow.węgrowski

Konkurs ofert.

Tchórzowa, gm.Miedzna, pow. węgrowski,  woj. mazowieckie

Sprzedaż za cenę nie niższą niż 12. 500. 000, 00 zł netto przedmiotu sprzedaży.

Ofertę należy złożyć języku polskim w zaklejonej kopercie osobiście, przesłać na adres biura lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym mailem, w terminie do 12. 05. 2022r.  zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 1. 250. 000, 00 zł. na konto masy upadłości.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny do wglądu, zapytania proszę kierować na telefon oraz mail.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą:

1. Nieruchomość zabudowana, położona w Tchórzowej,  gm. Miedzna, powiat węgrowski, stanowiąca 2 działki, z obrębu 0007 Tchórzowa, dla których prowadzona jest KW;
Powierzchnia działek w wypisie z ewidencji gruntów: 4,5135 ha.
Powierzchnia całkowita obiektów: 6.134,49m2.
Zabudowania:  ubojnia z oczyszczalnią ścieków, hydrofornia,  z uzdatnianiem wody, kotłownia, budynek obsługi wagi z wagą samochodową o ładowności 60t., portiernia, wiata śmietnikowa,  2 zbiorniki, zbiornik infiltracyjno- odparowujący,  zbiornik ppoż, kontenerowa stacja TRAFO.
Budynek ubojni parterowy. Część produkcyjna w konstrukcji stalowej z obudową z płyt warstwowych.  Część biurowo- socjalna w konstrukcji murowanej.
Wysokość pomieszczeń 6m i 4,5m, wysokość pomieszczeń biurowych 3m.
pow. użytkowa:  4.620,13m2
pow. zabudowy:  4.760m2
kubatura: 42.012,90m3

Parking dla samochodów osobowych pracowników to 50 miejsc postojowych + parking VIP 4 miejsca + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

2. Ruchomości;
3. Wierzytelności;
4. Firma i przedsiębiorstwa i domena internetowa,
z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej,  finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną.  Tym samym nabywca nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzna (Uchwała
VIII/ 49/ 2007).  R3 – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o niskich wartościach gleb. Możliwe do rozwoju
działalności nierolniczych.

Zapraszam.      

Kategoria ogłoszenia : Lokale użytkowe

Cena : 12500000.00 PLN
Miasto : Węgrów
Adres : Tchórzowa
Dodał : Marzena
Oceń ogłoszenie
Wyniki 0 ocen